Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφής των υποψηφίων θα πραγματοποιείται από την Τετάρτη 01/11/2023 έως και την Παρασκευή 03/11/2023 κατά τις ώρες λειτουργίας του ΕΠΑ.Λ.

Οι υποψήφιοι καταθέτουν α) Αίτηση Εγγραφής και β) Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι κατά την υπογραφή της Σύμβασης Μαθητείας θα είναι και θα παραμείνουν για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ακολουθεί ο οριστικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων